Motto & Maklumat

MOTTO

Terdepan dalam Melayani

Santun dalam Sikap

Unggul dalam Prestasi

sebagai Wujud Ibadah

dan Pengabdian untuk Negeri

MAKLUMAT 

Dengan ini kami menyatakan bersedia menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kamis siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku